Koszyk

Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)     Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy Niezbędnik Mamy prowadzony pod adresem NiezbednikMamy.com przez ASTEROPE Sp. z o.o. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.

2)      Administratorem danych osobowych jest ASTEROPE Sp. z o.o., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr 0000881667, NIP: 5862365216 , REGON: 388171650. (zwaną dalej „Administratorem”).

3)     Dane osobowe zbierane przez ASTEROPE Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

4)     Sklep Niezbędnik Mamy informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.

5)     Sklep internetowy Niezbędnik mamy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

6)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

2. RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1)     W Sklepie Internetowym Niezbędnik Mamy dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:

a)   rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)    składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)     subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o  świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2)   W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
    a. kod pocztowy i miejscowość;
    b. kraj (państwo);
    c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

3)   Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5. 

4)   W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
     a. kod pocztowy i miejscowość;
     b. kraj (państwo);
     c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

5)    W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.

6)   W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

7)   Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8)   Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

9)   W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

10)   Przekazanie danych osobowych do NiezbednikMamy.com jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1)     Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta NiezbednikMamy.com przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom NiezbednikMamy.com co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a)   Podmioty przetwarzające. NiezbednikMamy.com korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie NiezbednikMamy.com. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b)   Administratorzy. NiezbednikMamy.com korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 

2)     Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3)     Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a)     w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez NiezbednikMamy.com tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu  odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić NiezbednikMamy.com i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b)    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez NiezbednikMamy.com tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

4)     W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień, którzy zostali wymienieni w zakładce Koszty Dostawy.

5)     W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez przelew natychmiastowy, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000590484, NIP: 5223047892, REGON: 363203696 .

6)     Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

7)     W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail NiezbednikMamy.com będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

8)     W przypadku skierowania żądania NiezbednikMamy.com udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

 

5. PROFILOWANIE

1)     Sklep Internetowy Niezbędnik Mamy może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.

2)     Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.

3)     Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:

1)     Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,

2)     Prawo do dostępu i aktualizacji danych,

3)     Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,

4)     Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy Niezbędnik Mamy przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

5)     Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” –podstawa prawna art. 17 RODO

6)     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,

7)     Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,

8)     Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7. PLIKI COOKIES

Sklep Internetowy Niezbędnik Mamy używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do:

1)     dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

2)     rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

3)     zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;

4)     dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;

5)     zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

6)     rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a)     utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

b)    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

c)     optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

1)     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2)     poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:

a)     Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;

b)    Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki

 

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. NiezbednikMamy.com nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)     Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2)     W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

3)     Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres sklepNM@gmail.com.

4)     Aktualizacja: 18.04.2024.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.